Fitness food
Fitness food

Ochrana osobných údajov

1.    ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1.    Prevádzkovateľom podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť Aminostar Slovakia, s.r.o. IČO: 36417386 so sídlom Trenčianska 1279, Púchov  zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín, vložka 28294/R (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
•    adresa: Trenčianska 1279, 02001 Púchov
•    email: obchod@amixnutrition.sk
•    telefón: +421 918 347 140

1.3.    Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len “dotknutá osoba”); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.4.    Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2.    ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1.    Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia vašej objednávky alebo zmluvy.

2.2.    Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje:
•    meno, priezvisko
•    emailovú adresu
•    telefónne číslo
•    adresu/sídlo

3.    ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1.    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
•    plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
•    oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
•    váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

3.2.    Účelom spracovania osobných údajov je:
•    vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, emailový a  telefonický kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
•    zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít

3.3.    Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

4.    DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

4.1.    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
•    po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
•    po dobu kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 2 roky, pokiaľ sú údaje spracovávané na základe súhlasu.    

4.2.    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5.    ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.    Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú :

  • poskytovateľ eshopovej platformy lioESHOP, Lemon Lion, s.r.o. sídlom: 1. mája 1264/9, Púchov 020 01
  • poskytovateľ prepravných služieb
  • poskytovateľ účtovných služieb

5.2.     Poskytovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.


6.    COOKIES

6.1.    Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke súbory cookies, ktoré sú použité na účely:
•    základnej funkčnosti webových stránok,
•    merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík, týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov webových stránok.

6.2.    Zber cookies na účely uvedené v ods. 6.1 môže byť považovaný za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu prevádzkovateľa  podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

6.3.    Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

6.4.    Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku podľa čl. 21 GDPR.

6.5.    Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu sú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu (zvyčajne do ukončenia relácie s webovým prehliadačom).

6.6.    Ak podá návštevník stránok námietku proti spracovaniu technických cookies, nevyhnutných pre zabezpečenie základnej funkčnosti webu, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

6.7.    Zhromaždené cookies súbory môžu byť spracované ďalšími sprostredkovateľmi:
•    poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google LLC, sídlom 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov spracúvaných službou Google Analytics je možné nájsť na https://policies.google.com/
•    poskytovateľ služby Facebook Like, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov spracúvaných službou Facebook je možné nájsť na: https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation

7.    VAŠE PRÁVA

7.1.    Za podmienok ustanovených v GDPR máte:
•    právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
•    právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
•    právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
•    právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
•    právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
•    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v odstavci 1.2 týchto podmienok.

7.2.    Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnievate,  že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

8.    PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

8.2.    Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, predovšetkým antivírusový program.

8.3.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

9.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

9.2.    S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového  formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

9.3.    Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok  ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.